Argumente pentru normalitate

Arguments for normality


Maxima debetur puero reverentia. 

Juvenale 

 


Scop

Favorizarea incluziunii școlare și sociale, reducerea abandonului școlar.


Purpose

Favoring school and social inclusion, reducing school dropout.

Obiective

O1 Formarea a 60 de cadre didactice în vederea dezvoltării abilităţilor și competenţelor referitoare la incluziunea copiilor romi

Implementarea obiectivului (Implementation of the objective): IO5, T1, T2, T3

Training of 60 teaching staff in order to develop skills and competences related to the inclusion of Roma children


O2 Elaborarea a șase noi curricule și materiale didactice referitoare la un mediu incluziv şi multicultural

Implementarea obiectivului (Implementation of the objective): IO1, IO2, IO3, IO4, IO5, IO6

Development of six new curricula and didactic materials related to an inclusive and multicultural environment


O3 Scăderea  cu 15% a elevilor romi care se confruntă cu discriminarea în școlile participante la proiect

Implementarea obiectivului (Implementation of the objective): A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13

15% decrease in Roma students facing discrimination in the schools participating in the project


O4 Realizarea a minim 15  activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună, elevii romi şi neromi împreună

Implementarea obiectivului (Implementation of the objective): A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13

Carrying out at least 15 extracurricular activities for Roma and non-Roma parents together, Roma and non-Roma students togethe

LANSAREA PROIECTULUI

Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi


PROJECT LAUNCH

Innovative methods and activities for the inclusion of Roma students

Satu Mare, 16 decembrie 2021

Satu Mare, December 16, 2021

Lansarea proiectului „Metode și activități inovative pentru incluziunea elevilor romi”, sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a avut loc în 16 decembrie 2021. Proiectul cu nr. 2020 - EY - POCR - 0003 este finanțat din fonduri europene și beneficiază de o sumă de 155528 de euro prin „Granturile SEE și Norvegiene”. 

The launch of the project "Innovative methods and activities for the inclusion of Roma students", under the coordination of the Satu Mare County School Inspectorate, took place on December 16, 2021. The project with no. 2020 - EY - POCR - 0003 is financed by European funds and benefits from an amount of 155528 euros through "EEA and Norwegian Grants".


La eveniment au participat membrii echipelor de proiect din școlile partenere (Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Apa; Școala Gimnazială Halmeu; Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșul Aurit; Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos; Școala Gimnazială „Aurel Haiduc” Trip), primarii din localitățile Apa, Medieșu Aurit și Supur, reprezentanții comunităților rome din localitățile Apa și Medieșu Aurit și, nu în ultimul rând, inspectori școlari de la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. 


The event was attended by members of the project teams from partner schools ("Vasile Lucaciu" Apa Secondary School; Halmeu Secondary School; "George Coșbuc" Medieșul Aurit Professional School; Supuru de Jos "Petru Cupcea" Technological High School; "Aurel Haiduc" Trip Secondary School) ), mayors from the localities of Apa, Medieșu Aurit and Supur, representatives of the Roma communities from the localities of Apa and Medieșu Aurit and, last but not least, school inspectors from the Satu Mare County School Inspectorate.


Activitatea, într-o atmosferă de reală sărbătoare, a fost moderată de către doamna inspector școlar general, prof. Anișoara Boitor. 

A fost prezentat proiectul și rezultatele așteptate, prin metodele și practicile pedagogice ale celor 60 de cadre didactice implicate în atingerea obiectivelor. Activitățile vizează, în special, incluziunea elevilor romi din școlile partenere, care vor fi vizibile celor interesați pe site-ul proiectului incluziuneromi.isjsm.ro 


The activity, in a real festive atmosphere, was moderated by Mrs. General School Inspector, Prof. Anișoara Boitor.

The project and the expected results were presented, through the pedagogical methods and practices of the 60 teaching staff involved in achieving the objectives. The activities aim, in particular, at the inclusion of Roma students from the partner schools, which will be visible to those interested on the website of the project inclusionromi.isjsm.ro

FILMARE dechidere proiect.mp4

Working together 

for a green, competitive 

and inclusive Europe